Legalitat vigent

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA

Art.14 Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

ESTATUT DELS TREBALLADORS

Art. 42. En la relació de treball, els treballadors tenen dret:

 1. c) A no ser discriminats directament o indirectament per a l’ocupació, o una vegada ocupats, per raons de sexe, estat civil, edat dins els límits marcats per aquesta Llei, origen racial o ètnic, condició social, religió o conviccions, idees polítiques , orientació sexual, afiliació o no a un sindicat, així com per raó de llengua, dins de l’Estat espanyol.

Tampoc podran ser discriminats per raó de discapacitat, sempre que es trobin en condicions d’aptitud per exercir el treball o l’ocupació de què es tracti

En la relació de treball, els treballadors tenen dret:

 1. e) Al respecte de la seva intimitat i a la consideració deguda a la seva dignitat, compresa la protecció davant ofenses verbals i físiques de naturalesa sexual i davant l’assetjament per raó d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual.

At. 7.1 S’entendran nuls i sense efecte els preceptes reglamentaris, les clàusules dels convenis col·lectius, els pactes individuals i les decisions unilaterals de l’empresari que continguin discriminacions directes o indirectes desfavorables per raó d’edat o discapacitat o favorables o adverses en l’ocupació, així com en matèria de retribucions, jornada i altres condicions de treball per circumstàncies de sexe, origen, inclòs el racial o ètnic, estat civil, condició social, religió o conviccions, idees polítiques, orientació sexual, adhesió o no a sindicats i als seus acords, vincles de parentiu amb altres treballadors a l’empresa i llengua dins de l’Estat espanyol.

També són nul·les les decisions de l’empresari que suposin un tracte desfavorable dels treballadors com a reacció davant d’una reclamació efectuada a l’empresa o davant d’una acció judicial destinada a exigir el compliment del principi d’igualtat de tracte i no discriminació.

Art.52.2 Es consideraran incompliments contractuals:

 1. g) L’assetjament per raó d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual a l’empresari o a les persones que treballen a l’empresa.

Carta Europea de Drets Humans

http://www.europarl.europa.eu/spain/barcelona/resource/static/files/Publicacions/cartadretsfonamentals.pdf

Art. 7. Tota persona té dret al respecte a la vida privada i familiar, del seu domicili i a les seves comunicacions.

 1. Art. 10. Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciencia i de religió́. Aquest dret implica la llibertat de canviar de religió o de conviccions, com també la llibertat de manifestar la seva religió́ o les seves conviccions individualment o col·lectivament, en públic o en privat, a través del culte, l’ensenyament, les pràctiques i l’observança dels ritus.
 2. Es reconeix el dret a l’objecció de consciència d’acord amb les lleis nacionals que en regulen l’exercici.

Art. 11. Llibertat d’expressió i d’informació

 1. Tota persona té dret a la llibertat d’expressió. Aquest dret comprèn la llibertat d’opinió i la llibertat de rebre o de comunicar informacions o idees sense que hi pugui haver ingerència d’autoritats públiques i sense consideració de fronteres.
 2. Es respecten la llibertat dels mitjans de comunicació i el seu pluralisme.

Art. 12. Llibertat de reunió i d’associació

  1. Tota persona té dret a la llibertat de reunió pacífica i a la llibertat d’associació a tots els nivells, especialment en els àmbits polític, sindical i cívic, la qual cosa implica el dret de tota persona a fundar, amb d’altres, sindicats i a afiliar-s’hi per a la defensa dels seus interessos.

 • Els partits polítics a escala de la Unió contribueixen a expressar la voluntat política dels ciutadans i les ciutadanes de la Unió.

Art. 13. Llibertat de les arts i de les ciències

Les arts i la investigació científica són lliures. Es respecta la llibertat de càtedra.

Art. 20. Igualtat davant la llei

Totes les persones són iguals davant la llei.

Art. 21 No discriminació

 1. Es prohibeix tota discriminació i, en particular, l’exercida per raó de sexe, raça, color, orígens ètnics o socials, característiques genètiques, llengua, religió o conviccions, opinions polítiques o de qualsevol altra mena, pertinença a una minoria nacional, patrimoni, naixement, discapacitat, edat o orientació sexual.
 2. Es prohibeix tota discriminació per raó de nacionalitat en l’àmbit d’aplicació del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea i del Tractat de la Unió Europea i sense perjudici de les disposicions particulars d’aquests Tractats.

Art. 22. Diversitat cultural, religiosa i lingüística

La Unió́ respecta la diversitat cultural, religiosa i lingüística.

Art. 47. Tota persona de la qual hagin estat violats els seus drets i llibertat garantits pel Dret de la Unió́ té dret a la tutela judicial efectiva respectant les condicions establertes en el present article.

Tota persona té dret que la seva causa sigui escoltada equitativament i públicament i dins d’un termini raonable per un tribunal independent i imparcial, establert prèviament per la llei. Tota persona podrà̀ fer-se aconsellar, defensar i representar.

Es prestarà̀ assistència jurídica gratuïta a qui no disposi de recursos suficients sempre que aquesta assistència sigui necessària per garantir l’efectivitat de l’accés a la justícia.

Art. 48 Presumpció d’innocència i drets de la defensa

 1. Tot acusat i tota acusada es presumeixen innocents fins que la seva culpabilitat no hagi estat legalment declarada.
 2. Es garanteix a tot acusat o acusada el respecte als drets de la defensa.

DECLARACIÓ UNIVERSAL DE DRETS HUMANS

Declaració Universal de Drets Humans com l’ideal comú pel qual tots els pobles i nacions han d’assolir a fi que tant els individus com les institucions, inspirant-se constantment en aquesta Declaració, promoguin, mitjançant l’ensenyament i l’educació, el respecte a aquests drets i llibertats, i assegurin, per mesures progressives de caràcter nacional i internacional, el seu reconeixement i aplicació universals i efectius, tant entre els pobles dels Estats membres com entre els dels territoris sota llur jurisdicció. article 1

Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets i, dotats com estan de raó i consciència, han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres.

Article 2

 1. Tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe, idioma, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició .
 2. A més, no es farà cap distinció basada en l’estatut polític, administratiu i internacional del país o territori del qual depengui una persona, tant si es tracta d’un país independent, com si està sota administració fiduciària, no autònom o sotmès a qualsevol altra limitació de sobirania.

Article 7

Tots són iguals davant la llei i tenen, sense cap distinció, a igual protecció per la llei. Tots tenen dret a igual protecció contra qualsevol discriminació que violi aquesta Declaració i contra qualsevol incitació a una discriminació.

Article 18

Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; aquest dret inclou la llibertat de canviar de religió o de creença, així com la llibertat de manifestar la seva religió o la seva creença, individual i col·lectivament, tant en públic com en privat, per l’ensenyament, la pràctica, el culte i l’observança.

Article 19

Tot individu té dret a la llibertat d’opinió i d’expressió; aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les seves opinions, el d’investigar i rebre informacions i opinions, i el de difondre-les, sense limitació de fronteres, per qualsevol mitjà d’expressió.

Article 20

 1. Tota persona té dret a la llibertat de reunió i d’associació pacífiques.
 2. Ningú no pot ser obligat a pertànyer a una associació.

Article 21

 1. Tota persona té dret a participar en el govern del seu país, directament o per mitjà de representants lliurement elegits.
 2. Tota persona té el dret d’accés, en condicions d’igualtat, a les funcions públiques del seu país.
 3. La voluntat del poble és el fonament de l’autoritat de l’Estat; aquesta voluntat ha d’expressar mitjançant eleccions sinceres que cal celebrar periòdicament per sufragi universal i igual i per vot secret o altre procediment equivalent que garanteixi la llibertat del vot. 

Article 28

Tota persona té dret a que s’estableixi un ordre social i internacional en què els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració puguin ser plenament efectius. I